Universitatea Creştină Partium din Oradea

Adresa: Nagyvárad, Oradea, str. Primăriei nr. 36, Județul Bihar, Románia
Telefon: +40 259 418 244
Fax: +40 259 418 244

A Partiumi Keresztény Egyetem az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás évszázados hagyományainak folytatója, a romániai magyarságnak az 1989-es változások után létrehozott első önálló, akkreditált egyeteme.
A 2008-ban akkreditált Partiumi Keresztény Egyetem magáénak vallja és folytatja jogelődje, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által 1990-ben létrehozott Sulyok István Református Főiskola jó hagyományait, illetve felvállalja mindazokat a célokat, amelyeket az alapítók – az erdélyi-partiumi magyar nemzeti közösséggel szembeni felelősségüket és kötelességüket felismerve – a főiskola, majd pedig az egyetem indításakor megfogalmaztak. Mindezeknek megfelelően a Partiumi Keresztény Egyetem Chartája a tudatosan vállalt keresztény értékrendben és magyar szellemiségben, valamint a magyar felsőfokú oktatás évszázados hagyományaiban jelöli meg azt az alapot, amelyre felépíthető egy, a XXI. század követelményeinek megfelelő, modern és versenyképes egyetem.
A Partiumi Keresztény Egyetem intézményi akkreditációját a román parlament két háza által megszavazott, 2008. október 21-én kiadott 196-os számú törvény szentesítette. A törvény szerint a Partiumi Keresztény Egyetem magyar tannyelvű felsőoktatási intézmény, magánjogi státussal rendelkező önálló és közhasznú jogi személyiség.
A Partiumi Keresztény Egyetem az Európai Felsőoktatási Térség és a romániai magyar nyelvű felsőoktatási rendszer szerves része, melyet történetének kezdetétől fogva az a felismerés vezérelt, hogy az erdélyi magyar kisebbség számára az anyanyelven szerveződő önálló egyetem ugyanolyan létkérdés, mint az anyanyelvű közoktatás teljes körű intézményrendszerének kialakítása. Ebből az alapelvből kiindulva, a mindenkori oktatási-tudományos feladatokon túl az egyetem nemzetpolitikai szempontból is stratégiai fontosságú szerepet tölt be. Célkitűzése, hogy Erdélyben és Partiumban élő magyar nemzeti közösségünk számára biztosítsa az esélyegyenlőséget az oktatás területén, s hogy – a magas színvonalú oktatás és tudományosság követelményei szerint – közösségünk számára versenyképes szakembereket képezzen. Az értelmiségiek képzésével egyetemünk kultúrmissziós feladatokat is teljesít, biztosítva a szakember-utánpótlást az anyanyelvi kultúra átadására és továbbfejlesztésére.
E küldetésben Egyetemünk a következő elvek és szempontok megvalósítására törekszik: a keresztényi és egyetemes emberi értékek érvényesítése; nemzeti közösségünk identitásának megőrzése és fejlesztése; a Partium regionális igényeit kielégítő szakemberképzés és továbbképzés biztosítása; versenyképes, minőségi oktatás és kutatás biztosítása; az egyetem átlátható, következetes működtetése, a szakmaiság és akadémiai szellem értékeinek érvényesítése; széleskörű intézményi kapcsolatok kiépítése, az egyetemi autonómia törvény által biztosított gyakorlata.
Célunk olyan egyetemi közösség kialakítása, melyben a keresztényi szeretet, igazságosság, következetesség, szolidaritás, erkölcsös magatartás értékrendszere érvényesül és kisugárzik.

Beiratkozási iratok:
-beiratkozási kérelem - nyomtatvány a beiratkozáskor igényelhető;
-eredeti érettségi diploma, valamint az érettségi diploma egyszerű fénymásolata . A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti érettségi diploma felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja a diploma eredeti példányát. A felvételt nyert hallgatók anyakönyvezéskor kötelesek benyújtani eredeti érettségi diplomájukat a Kar Dékáni Hivatalának titkárságára.
-a 2017-ben érettségizetteknek diplomával egyenértékű iskolai bizonylat eredetije és egyszerű fénymásolata, mely igazolja az érettségi vizsga átlagát, valamint az egyes vizsgatantárgyakból kapott jegyet. A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti iskolai bizonylat felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja az iskolai bizonylat eredeti példányát. A felvételt nyert hallgatók anyakönyvezéskor kötelesek benyújtani eredeti iskolai bizonylatukat, a tanév kezdetőig pedig az érettségi diploma eredei példányát a Kar Dékáni Hivatalának titkárságára.

 • orvosi igazolás, melyből kiderül, hogy a jelentkező egészségi állapota alapján alkalmas az adott szak elvégzésére;
 • 3 db. személyazonossági igazolvány típusú fénykép;
 • születési bizonyítvány eredetije és egyszerű fénymásolata. A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti születési bizonyítvány felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja eredeti születési bizonyítványát.
 • személyi igazolvány egyszerű fénymásolata

Esetenként szükséges még:

 • házassági bizonyítvány eredetije és egyszerű fénymásolata. A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti házassági bizonyítvány felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja eredeti házassági bizonyítványát.
 • diákigazolvány vagy a hallgatói státuszt igazoló okirat azoknak a jelentkezőknek, akik egy másik felsőoktatási intézmény, illetve másik szak hallgatói;
 • diákigazolvány vagy hallgatói jogviszony igazolás más felsőoktatási intézmény (vagy a Partiumi Keresztény Egyetem más szakjának) hallgatói számára;
 • felvételi igazolvány azok számára, akik egy másik szak vagy intézmény felvételi vizsgájára jelentkeznek
 • egyetemi vagy főiskolai oklevél eredetije és egyszerű fénymásolata. A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti oklevél felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja egyetemi vagy főiskolai okevelének eredeti példányát.
 • tantárgyversenyek nemzetközi vagy országos szakaszán elért I, II, III helyezést, vagy dicséretet igazoló oklevelek eredeti példánya és egyszerű fénymásolata. Az oklevelet a Kar Dékáni Hivatalának titkársága beiratkozáskor hitelesíti az eredeti oklevél felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja az oklevél eredeti példányát.
 • a szakspecifikus felvételi metodológiákban esetenként meghatározott egyéb dokumentumok;
Facultăți universitare
Descrierea facultății:

Választható szakok:

 • Kereskedelmi, turisztikai szolgáltatási egységek gazdaságtana
 • Menedzsment
 • Bank és pénzügy

A képzés időtartama: 6 félév
További információ: http://www.partium.ro/hu/kepzesek/alapkepzes

Descrierea facultății:

Választható szakok:

 • Angol nyelv és irodalom
 • Német nyelv és irodalom
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Nyelv és irodalom szakpárosítások (angol, német, magyar, román)
 • Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája
 • Szociológia
 • Szociális munka
 • Teológia

A képzés időtartama: 6 félév
További információ: http://www.partium.ro/hu/kepzesek/alapkepzes

Descrierea facultății:

Választható szakok:

 • Képzőművészet
 • Zenepedagógia

A képzés időtartama: 6 félév
További információ: http://www.partium.ro/hu/kepzesek/alapkepzes

Descrierea facultății:

Választható szak: Agrármérnöki

A képzés időtartama: 7 félév
További információ: http://www.partium.ro/hu/kepzesek/alapkepzes/agrarmernok-szak