Tamási Áron Gimnázium

Cím: 535600 Székelyudvarhely, Baróti Szabó Dávid utca 32. szám, Hargita megye, Románia
Telefon: +40-266-218379, +40-266-217764
Fax: +40-266-218379
Honlap: www.gimi.ro

Er­dély egyik leg­ré­gibb és leg­szín­vo­na­la­sabb in­téz­mé­nye, amely­ben 1593-tól fo­lyik az ok­ta­tás. Kez­det­ben ró­mai ka­to­li­kus gim­ná­zi­um­ként mű­kö­dött, ma el­mé­le­ti kö­zép­is­ko­la, de ele­mi és ál­ta­lá­nos is­ko­lai kép­zést is nyúj­t. Szin­tén hoz­zánk tar­to­zik a nagy múl­tú egész­ség­ügyi kö­zép­ká­der­kép­zés is, mint kö­zép­is­ko­la utá­ni há­rom­éves szak­kép­zés.

Szakirányok
Helyek száma: 28

Utolsó bejutási média: 8,19

Főbb tantárgyak:

– Informatika oktatás emelt óraszámban;
– Két idegen nyelv oktatása (angol, német);
– Segédprogramozói szakdiploma informatikából;
– Magas szintű matematika oktatás.

Szakirány leírása:

Két tan­nyel­vű: an­gol-magyar, 1 osztály

Kötelező képességvizsga angol nyelvből


Helyek száma: 28

Utolsó bejutási média: 8,04

Főbb tantárgyak:

– Angol nyelv oktatása emelt óraszámban, csoportbontással;
– Kémia, fizika, biológia oktatása emelt óraszámban;
– Idegen nyelvi ismereteket igazoló szakdiploma angol nyelvből

Szakirány leírása:

1 osztály


Helyek száma: 28

Utolsó bejutási média: 8,01

Főbb tantárgyak:

– Kémia, fizika, biológia oktatása emelt óraszámban;
– Matematika kiemelt oktatása;
– Két idegen nyelv oktatása (angol, német).

Szakirány leírása:

Intenzív angol, 1 osztály


Helyek száma: 28

Utolsó bejutási média: 7,60

Főbb tantárgyak:

– Idegen nyelvek oktatása:
– Angol nyelv emelt óraszámban, csoportbontással,
– Német nyelv (kezdő, haladó).
– Magyar és világirodalom kiemelt oktatása;
– Idegennyelvi ismereteket igazoló diploma angol nyelvből.

Szakirány leírása:

1 osztály

Felvételi:
Tananyag a képességvizsgához (VII-VIII. osztályos tankönyv)

  1. Katolikus egyháztörténelem
  2. "Aki hisz üdvözül"

Helyek száma: 28

Főbb tantárgyak:

– Idegen nyelvek intenzív tanulása;
– Teológiai tantárgyak oktatása;
– Ösztöndíjas támogatás;
– Zarándokutakon való részvétel.