Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda

Cím: Csíkszereda, Szabadság tér 1. szám, Hargita megye, Románia
Telefon: +40 266 314 657
Fax: +40 266 372 099

A Csíkszeredai Kar a regionális vonzáskörzet igényeihez igazodó, a jövő színvonalának megfelelő és az Unióba tömörülő Európa értékeit közvetítő felsőoktatási intézményrendszer részévé kíván válni. Kiemelt célja, hogy olyan regionális oktatási helyszínné váljon, amely meg tud felelni az európai felsőfokú képzés előtt álló minőségi és funkcióváltási kihívásoknak, a tudástársadalomban kialakuló intézményi szerepkörnek. Ezzel egyenrangú feladatnak tekinti azt, hogy a csíkszeredai képzési helyszínt stratégiaszinten és a mindennapi gyakorlati munkában tartósan összekapcsolja azokkal a meghatározó térségi szereplőkkel, amelyek a térségfejlesztésben érdekeltek, s ezen összekapcsolás nyomán az Egyetem a térségi társadalmi-gazdasági modernizáció egyik legfontosabb motorjává váljon.

A karon folyó gazdaságtudományi képzés célja a gazdaságot kiépíteni és működtetni képes, jól felkészült, a nemzetközi piacon is versenyképes tudású közgazdászok képzése magyar nyelven. A kar által kínált közgazdászképzés olyan szakterületekre összpontosít, amelyek nemcsak a regionális és nemzeti munkaerőpiacon, hanem a nemzetközi szakmai mezőnyben is széles körű szakmai fejlődés és érvényesülés lehetőségét alapozzák meg. A szaktudás mellett a képesség és készségfejlesztés különös szerepet kap, hiszen ettől függ a végzősök szakmai érvényesülése. Ezt a célt szolgálja a széles körű menedzsmentoktatás, a kommunikációs készségfejlesztés, valamint az interdiszciplináris analitikus szakmai szemléletmód kialakítása és fejlesztése.
A Karon zajló mérnöki képzés – a nagyon színvonalas műszaki eszköztár, a tapasztalt oktatói testület és a szakterületen gyorsan előrehaladó fiatal oktatói csoport révén – esélyt kínál arra, hogy a térségben a színvonalas műszaki képzés végérvényesen meghonosodjon. A mérnöki szakokon zajló képzést nyolc oktatólaboratórium szolgálja, a kutatás pedig felszereltségét tekintve az országos élvonalba tartozó kutatólaboratórium-rendszerben zajlik. Jelenleg a Kar négy mérnöki szakon nyújt alapképzést, és egy szakon mesterképzést.

A humán képzési ág elsődleges célja a tanárképzés, amellyel a Székelyföld és Erdély magyar nyelvű iskoláinak román–angol szakos tanárhiányát igyekszik pótolni. Oktatói képzettségen kívül a végzősök fordítói, tolmácsi, színházak irodalmi titkári, lapszerkesztői, újságírói, levéltárosi állások betöltéséhez szükséges szakismereteket is szereznek a hároméves képzés során. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az itt végzett diákok megállják a helyüket ezeken a területeken.
A társadalomtudományi képzés erőteljes intézményi és személyi háttere, az oktatók széles körű szakmai kapcsolatrendszere, s nem utolsósorban a képzés sokszálú térségi beágyazottsága arra ad esélyt, hogy a végzett hallgatók nem csupán a fejlesztéspolitika területén, hanem a térségi elit megújulásának folyamatában is jelentős szerepet vállaljanak. Társadalomtudományi területen két alapképzési szakokon nyújtunk színvonalas oktatást, a 2013-2014-es tanévtől pedig egy mesteri szakkal bővült kínálatunk. A gyakorlatorientált képzést szolgálja a egyetem TV stúdiója, ahol elsősorban a Kommunikáció és PR szakosok szerezhetnek gyakorlati tapasztalatokat a szakma elsajátításához, ugyanakkor a hallgatóknak szervezett szakmai kirándulások, tanulmányutak, különböző tematikájú terepgyakorlatok.

A képzés jellegéből adódóan, a szakmai alapozás és a gyakorlati felkészítés mellett, nagy hangsúlyt fektetünk azoknak a személyi kompetenciáknak a fejlesztésére is, amelyek a projektalapú társadalomban való helytállásra készítenek fel. A kar oktatói igen fontosnak tartják a gyakorlatorientált oktatást, valamint azt, hogy a diákok és az üzleti (jövendőbeli alkalmazói) szféra már az egyetemi évek alatt találkozzanak egymással.

ALAPKÉPZÉS (BSc) esetén
a) beiratkozási űrlap (román és magyar nyelven), amely a beiratkozáskor igényelhető;
b) érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetije és másolata. A 2017-ben érettségizettek az oklevéllel egyenértékű iskolai bizonylatot nyújthatnak be, amely igazolja az érettségi vizsga átlagát,
az egyes érettségi vizsgatárgyakból kapott jegyeket, és tartalmazza az érvényességet, meg azon megjegyzést, miszerint az érettségi diploma nincs még kibocsátva. A sikeresen felvételizők az egyetemre való beiratkozáskor kötelesek benyújtani eredeti érettségi oklevelüket a kar dékáni hivatalának, illetve – amennyiben a jelentkező egyidejűleg valamely másik felsőoktatási intézmény diákja és eredeti oklevelét ott tárolják –az érintett intézmény által kiállított igazolást.
c) háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
d) 4 db. 3 x 4-es fénykép;
e) születési bizonyítvány eredeti példánya és fénymásolata;
f) személyi igazolvány fénymásolata;
g) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat;
h) irattartó.

 1. Esetenként még szükségesek a következők:
  a) házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat eredeti példánya és fénymásolata;
  b) egyetemi oklevél (vagy azt helyettesítő igazolás) eredetije és másolata a másoddiplomás képzésre jelentkezők esetében;
  c) a tantárgyversenyeken és más versenyeken elért I., II. és III. helyezést igazoló oklevél, valamint az eredmények elismertetése érdekében a kar vezetőségéhez írt kérvény;
  d) a felvételi díj befizetésének kötelezettsége alóli felmentésre való jogosultságot igazoló iratok.
Egyetemi karok
Kar leírása:

Köztudott, hogy a humánerőforrás potenciál a mezőgazdasági és élelmiszeripari képzettség szakterületén nem elégséges, hiszen az ezen a szakterületen dolgozók több mint fele nem rendelkezik megfelelő felsőfokú szakképzettséggel. Az agrárgazdasági képzettséggel rendelkező szakemberek ugyanakkor az Európai Unió által nyújtott támogatásokhoz való hozzáférésben is fontos szerepet töltenek be. A szakot elvégző diákok széles körű agrár- és élelmiszer-gazdasági, valamint alapos közgazdasági, könyvelési, pénzügyi, marketing-, menedzsment-, kereskedelmi, jogi és európai integrációs ismeretekkel rendelkeznek majd.

A képzés időtartama: 6 félév


Helyek száma: 30

Főbb tantárgyak:

mikro- és makroökonómia, könyvvitel, pénzügyi számvitel, menedzsment, marketing, agrárgazdaságtan, agrárpolitikák, agrármarketing, környezetvédelem


Bejutásra vonatkozó pontrendszer:

az érettségi vizsga átlaga – 100%


Elhelyezkedési lehetőségek:

Mezőgazdasági tanácsadó
Magángazdasági vezető
Közgazdász
Társas mezőgazdasági vállalkozások vezetője
Regionális és vidékfejlesztési szakember
Szakreferens (közintézményekben, civil szervezeteknél, vállalkozásoknál)

Kar leírása:

A társadalmi és gazdasági környezet változásainak megértéséhez és kezeléséhez szükség van elméleti szakemberekre. Célunk olyan szakemberek képzése, akik széles körű gazdasági ismeretekkel rendelkeznek a gazdaságfejlesztés, a gazdaságpolitika, a gazdasági jogszabályok alkotása és alkalmazása, valamint a fenntartható fejlesztési stratégiák kidolgozása terén. A másfél éves alapozó képzés után az általános közgazdaság szakot választó hallgatók menedzsment vagy üzleti jog és gazdaságtan szakirány keretében mélyíthetik el ismereteiket.

A képzés időtartama: 6 félév


Helyek száma: 30

Főbb tantárgyak:

mikro- és makroökonómia, könyvvitel, pénzügyi számvitel, menedzsment, marketing, gazdaságpolitika, vállalatgazdaságtan, banküzemtan, kereskedelmi jog, fejlesztési programok és politikák, vállati pénzügyek, pénzügyi menedzsment


Bejutásra vonatkozó pontrendszer:

az érettségi vizsga átlaga – 100%


Elhelyezkedési lehetőségek:

Közgazdász
Üzleti és értékesítési tanácsadó
Bankár
Vállalatvezető
Ügyvezető
Gazdasági tárgyakat oktató tanár
Pénzügyi, hitelkockázati tanácsadó
Gazdasági - jogi szakember
Kereskedelmi szakember
Piacelemző
Pályázatíró
Projektmenedzser

Kar leírása:

Az élelmiszeripari mérnöki szakterületen az országban kizárólag a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán folyik magyar nyelven az oktatás.
A tanulmányi évek során olyan ismeretanyag átadása történik, amely által a végzett hallgatóink képesek hagyományos és korszerű, élelmiszer-biztonsági-, egészségvédelmi- és táplálkozástani szempontból megfelelő élelmiszerek gazdaságos előállítására és tartosítására, ismerve a technológiai folyamatokat, az üzemszervezési és termékfejlesztési követelményeket. A szakon oktatott tárgyak közül különös hangsúly helyeződik a szakmai törzsanyag alapos elsajátítására, a gyakorlati oktatás pedig korszerűen felszerelt laboratóriumokban zajlik.
A szakon végzett hallgatók a térség különféle élelmiszeripari egységeiben, közhivatalokban, magánvállalkozásokban hasznosítják az egyetemen szerzett tudásukat.

A képzés időtartama: 8 félév


Helyek száma: 40

Főbb tantárgyak:

kémia, matematika, biológia, fizika, alkalmazott informatika, élelmiszer (erjesztési, tejipari, húsipari, malom- és sütőipari, édesipari, ásványvíz, extrakciós és tartósítási) technológiák, élelmiszer-mikrobiológia, élelmiszer-biztonság, élelmiszer-adalékok, élelmiszer-biotechnológia, művelettan, élelmiszeripari gépek


Bejutásra vonatkozó pontrendszer:

szóbeli szakasz: motivációs beszégetés, kizáró jellegű
dossziévizsga: az érettségi vizsga átlaga – 100%


Elhelyezkedési lehetőségek:

élelmiszer-technológus, gyártásvezető mérnök
fogyasztóvédelmi szakértő
élelmiszer-biztonsági szakember
saját élelmiszer-feldolgozó vállalatod vezetője
élelmiszer-minőségellenőrző kutató mérnök
élelmiszeripari terméktervező mérnök
élelmiszeripari termékeket forgalmazó szakember

Kar leírása:

A képzés időtartama: 6félév
További információ: http://csik.sapientia.ro/hu/szakok-1/gazdasagi-informatika-szak


Helyek száma: 30

Főbb tantárgyak:

programozás alapjai, Java programozás, operációkutatás, adatbázisok tervezése, számítógépes hálózatok, operációs rendszerek, mikro- és makroökonómia, integrált vállalatirányítási rendszerek (SAP), pénzügyi folyamatok modellezése, mesterséges intelligencia, szakértői rendszerek tervezése.


Bejutásra vonatkozó pontrendszer:

az érettségi vizsga átlaga – 100%


Elhelyezkedési lehetőségek:

Informatikai rendszer elemző/tervező,
programozó (Visual Basic, Java, PHP),
adatbázis programozó/tervező (SQL, Oracle),
hálózati adminisztrátor (Windows, Linux),
weboldaltervező és adminisztrátor,
gazdasági szakember az Információ Technológia (IT) területén.

Kar leírása:

A Génsebészet szak, az angol Genetic engineering megfelelője, amely genetikai mérnöki tevékenységet jelent. Ez olyan technikákat foglal magába, amelyek a génkészlet célzott nagymértekű megváltoztatását teszik lehetővé, ezáltal pedig a genetikai információt mesterségesen egyik élőlényből átvisszük egy másikba.
A génsebészet a biokémiának, a molekuláris biológiának, a mikrobiológiának és a műszaki tudományoknak az integrálása, amelyekkel megváltoztatjuk egy organizmus képességét, hogy azután ipari felhasználásra vagy más célokra alkalmazzuk. Napjainkban a molekuláris biológia forradalmát tapasztalhatjuk, amelynek alkalmazásai kiterjednek az iparra, a mezőgazdaságra és az orvoslásra is. Szakunk ezekre a kihívásokra készít majd fel szakembereket.

A képzés időtartama: 8 félév


Helyek száma: 25

Főbb tantárgyak:

molekuláris biológia, biokémia, génsebészet, in vitro technikák, sejtkultúrák, molekuláris genetika, metabolimika


Bejutásra vonatkozó pontrendszer:

írásbeli vizsga/teszt az érettségi tematikából. Választható tantárgyak: biológia XI., biológia XII., kémia XI., kémia XII. – 100%


Elhelyezkedési lehetőségek:

gyógyszeripari, élelmiszeripari és mezőgazdasági

 • laboratóriumvezető, laboráns
 • kutató mérnök
 • projektvezető
  orvosi laborvezető és laboráns
  biotechnológus mérnök
  egyetemi oktató vagy középiskolai tanár
Kar leírása:

A humánerőforrás szakember munkája döntően kommunikációs jellegű tevékenységet jelent.

A képzés időtartama: 6 félév


Helyek száma: 25

Főbb tantárgyak:

humánerőforrás menedzsment, szociálpszichológia, tárgyalási technikák, karrier tanácsadás, krízismenedzsment, szervezetszociológia, gazdaságszociológia


Bejutásra vonatkozó pontrendszer:

dossziévizsga: az érettségi vizsga átlaga – 100%


Elhelyezkedési lehetőségek:

humánerőforrás szakértő
kutatási asszisztens
munkaerőpiac-elemző
közösségfejlesztési szakember
karrier tanácsadó

Kar leírása:

A 2003 óta működő Kommunikáció és PR képzés fő célja olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a társadalom, a média, a gazdaság és civil szféra működését, intézményrendszerét.
A három éves alapképzés elméletigényes, de ugyanakkor gyakorlatorientált. Az elméleti képzés célja, hogy a hallgatók szert tegyenek olyan társadalomtudományi alapműveltségre, amelynek segítségével értelmezni képesek a társadalmi folyamatokat. A társadalomtudományi alapozó ismeretek (kommunikációelmélet, kulturális antropológia, a szociológia alapjai, politológia, alkalmazott számítástechnika, bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba) elsajátítása mellett a hallgatók olyan PR, marketingkommunikáció és média ismereteket (PR menedzsment, reklámírás, tv és rádióműsor szerkesztés, PR kampányok, PR kiadványok) szerezhetnek, amelyek szakirányú képzést biztosítanak és felkészítik a mester szakra való továbblépésre. Mindezek mellett hangsúlyt fektetünk a hallgatók kommunikációs kompetenciájának fejlesztésére, a meggyőzés, az érveléstechnika, a nyilvános beszéd és prezentációs technikák elsajátítására.
A gyakorlati képzés is hangsúlyt kap a három év alatt, a szakmai gyakorlatok, műhelytáborok, PR nyári egyetem, a tv stúdióban végzett gyakorlatok a projektszemléletű team-munkára épülő szemináriumok és terepgyakorlatok biztosítják a hallgatók számára a kommunikációs szakma gyakorlati megismerését.
Végzetteink jó eséllyel tudnak elhelyezkedni intézmények, gazdasági vállalkozások, közigazgatási és kulturális intézmények, non profit szervezetek kommunikációs részlegén, médiában vagy reklámügynökségeknél, de akár rendezvényszervezőként vagy szóvivőként is.

A képzés időtartama: 6 félév


Helyek száma: 50

Főbb tantárgyak:

PR menedzsment, televíziós és rádiós műsorszerkesztés, reklámírás, sajtóetika, retorika, kommunikációelmélet, PR kampányok, válságkommunikáció, kommunikációs jog, szerkesztési technikák, tárgyalás- és érveléstechnikák


Bejutásra vonatkozó pontrendszer:

dossziévizsga: az érettségi vizsga átlaga – 100%


Elhelyezkedési lehetőségek:

rendezvényszervező
újságíró, riporter
műsorvezető
sajtószóvivő
kommunikációs szakember
PR menedzser
reklámszakember

Kar leírása:

Célunk olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg jól megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások vagy pénzintézetek pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, továbbá számviteli szakfeladatok irányítására. Végzőseink képesek a különböző szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére.

A képzés időtartama: 6 félév


Helyek száma: 50

Főbb tantárgyak:

könyvvitel, pénzügyi számvitel, menedzsment, marketing, vezetői számvitel, mérlegelemzés, belső és külső pénzügyi audit, gazdálkodási informatika, gazdasági informatikai rendszerek tervezése, mesterséges intelligencia, szakértői rendszerek tervezése


Bejutásra vonatkozó pontrendszer:

az érettségi vizsga átlaga – 100%


Elhelyezkedési lehetőségek:

Könyvviteli szakember
Pénzügyi ellenőr
Kontroller
Pénzügyi vezető
Közgazdász
Befektetési tanácsadó
Bankár
Pénzügyi elemző
Informatikai rendszerfejlesztő

Kar leírása:

Az egyetemünkön jelenleg is működő közgazdasági szakok indítása óta jelentősen változott a román és ezen belül a székelyföldi gazdasági környezet. Egyrészt nőtt a friss diplomás közgazdászok iránti kereslet, de növekvő igény tapasztalható az üzleti specifikációval rendelkező szakemberek iránt is. A marketing szakot végzett hallgatók képesek lesznek a piac és a fogyasztók ismeretére épülő folyamatok megértésére és az erre alapuló munkavégzésre: termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzése és értékesítése, vállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezése, piackutatás, az arculatfejlesztési folyamat irányítása és kommunikációs programok koordinálása.

A képzés időtartama: 6 félév


Helyek száma: 30

Főbb tantárgyak:

marketing, menedzsment, mikró- és makroökonómia, marketingkommunikáció, reklám, marketingkutatás, fogyasztói magatartás, szolgáltatások marketingje, turisztikai marketing, e-marketing


Bejutásra vonatkozó pontrendszer:

az érettségi vizsga átlaga – 100%


Elhelyezkedési lehetőségek:

Márkamenedzser
Kategóriamenedzser
Marketingszakértő
Piacelemző
Kereskedelmi és értékesítési tanácsadó
Marketingmenedzser
Kommunikációs vezető
Reklámszakember

Kar leírása:

Napjainkban a környezetvédelem és a környezetgazdálkodás kiemelkedően fontos témákká váltak világszerte, ezért szükség van olyan környezetmérnökökre, akik ismerik a környezeti problémákat és megelőzésük, illetve kezelésük módszereit. Az elsődleges cél olyan okleveles környezetmérnökök képzése, akik korszerű műszaki és természettudományi ismeretek birtokában képesek a környezeti veszélyek és szennyező-források feltárására, elemzésére, az ártalmatlanítási módok megtervezésére, valamint környezetkímélő műszaki eljárások alkalmazására. Ugyanakkor a képzés biztosítja a környezeti szennyezések megelőzésében, a hulladék-gazdálkodási és újrahasznosítási feladatokban, vízgazdálkodás, a levegőtisztaság-védelem és talajvédelem kérdéseiben szükséges elméleti és gyakorlati tudás megszerzését.
A végzett hallgatók környezeti tanácsadó, kárelhárító, ipari folyamatmérnök termelés- vagy laboratóriumvezető, környezetkutató feladatkörben tudnak elhelyezkedni önkormányzatoknál, környezeti szakhatóságoknál, tervező és/vagy termelő vállalatoknál, víz-, és hulladékgazdálkodással foglalkozó cégeknél.

A képzés időtartama: 8 félév


Helyek száma: 20

Főbb tantárgyak:

ökológia, biológia, környezeti mikrobiológia, kémia, művelettan, talaj-, víz- és levegővédelem, hulladékkezelés és megújuló erőforrások, környezeti audit, technológiai folyamatok elemzése, informatika és térinformatika


Bejutásra vonatkozó pontrendszer:

az érettségi vizsga átlaga – 100%


Elhelyezkedési lehetőségek:

kárelhárító
ipari folyamatmérnök
környezeti tanácsadó és hatástanulmány készítő
környezetvédő szakember
környezetkutató

Kar leírása:

Az ezen a szakon tanuló diákok azokat a nyelveket és kultúrákat (román és angol) ismerhetik meg, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy itthon és külföldön egyaránt boldogulni tudjanak. A szak célja elsősorban román és angol szakos tanárok képzése. Az oktatói pálya mellett végzőseink könyvtárosi, fordítói, tolmácsi, irodalmi titkári, lapszerkesztői, újságírói állásokat tölthetnek be, de megpályázhatnak bármely olyan állást, melynek betöltéséhez felsőfokú román és angol nyelvismeret szükséges.

A képzés időtartama: 6 félév


Helyek száma: 50

Főbb tantárgyak:

román és angol irodalomtörténet; angol nyelv; román nyelv; magyar nyelv; latin, (fakultatív) német nyelv; általános nyelvészet; irodalomelmélet; összehasonlító irodalom; műfajelmélet; fordítástan; néprajz, neveléslélektan, pedagógia, módszertan, szövegszerkesztés, művelődéstörténet


Bejutásra vonatkozó pontrendszer:
 1. MAGYAR, ROMÁN és ANGOL NYELVŰ pályaalkalmassági interjú - 50% - (átmenő jegy: 5-ös) a felvételiző bemutatkozik magyarul, románul és angolul, és beszélgetést folytat a felvételiztetőkkel mindhárom nyelven az olvasmányélményeiről, érdeklődési köreiről, az egyetemmel és a bölcsész szakkal szembeni elképzeléseiről és elvárásairól.
 2. Érettségi átlag – 50%

Elhelyezkedési lehetőségek:

Román és angol szakos tanár
Könyvtáros
Fordító
Tolmács
Irodalmi titkár
Lapszerkesztő
Újságíró

Kar leírása:

A szak a működési engedély elnyerése esetén indul

a képzés időtartama: 6 félév


Helyek száma: 25

Főbb tantárgyak:

mozgástudomány, fiziológia, a testnevelés gyakorlata és módszertana, táplálkozástudomány, fitnesz, sportpszichológia, stb.


Bejutásra vonatkozó pontrendszer:

100% érettségi átlag, mozgáskészség-felmérési gyakorlati próba, kizáró jellegű


Elhelyezkedési lehetőségek:

testnevelő tanár, szakedző, kísérőedző, sport- és fitneszoktató

Kar leírása:

A szociológia az ember társas életével, a csoportokkal és a társadalommal foglalkozó tudomány. Azt tanulmányozza, ahogyan a társadalmi lét viselkedésünket, meggyőződéseinket és identitásunkat formálja. A szociológia talán legnagyobb érdeme, hogy segít megérteni önmagunkat és azt az állandóan változó társadalmat, amelyben élünk.
A szociológia révén megtanuljuk, hogy kik és miért vagyunk, hogyan találjuk fel magunkat a társadalomban, melyek azok az alapvető szabályszerűségek, amelyek mindennapi létünket meghatározzák. A szociológiai képzettség, egyebek mellett, fejleszti a végzett etnikai, nemi, gazdasági és általában a társadalmi viszonyok megértésére irányuló készségeit. Ez a sajátos látásmód képessé teszi a szociológust arra, hogy objektívebben, racionálisabban tekintsen saját társadalmára, ezáltal is egy jobb elhelyezkedési lehetőséget biztosítva a társadalomban a számára. Ezen felül a csíkszeredai program egyik sajátossága a vidékfejlesztés szakirány. Hallgatóinknak alkalma nyílik elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatot szerezni a társadalomkutatás, közösségfejlesztés, szociálpolitikák, pályázati forrásbevonás területén.
Végzetteink a társadalomtudományi kutatóműhelyek mellett a helyi, illetve megyei önkormányzati (pl. gyermekvédelmi, kulturális központ stb.) intézményeknél, civil szervezeteknél, valamint pályázatíró, stratégiakészítő, szaktanácsadó cégeknél helyezkedhetnek el. A Sapientián töltött évek alatt tanulmányi kirándulások, szakmai gyakorlatok segítik a potenciális munkáltatókkal történő kapcsolatteremtést és egy kezdeti szakmai tapasztalat megszerzését.

A képzés időtartama: 6 félév


Helyek száma: 25

Főbb tantárgyak:

projektírás és vidékfejlesztési politikák, közösségfejlesztés, környezetszociológia, vallásszociológia, szociálpszichológia, statisztika, kutatásmódszertan, a deviancia szociológiája, szervezetszociológia, gazdaságszociológia


Bejutásra vonatkozó pontrendszer:

dossziévizsga: az érettségi vizsga átlaga – 100%


Elhelyezkedési lehetőségek:

pályázatíró
fejlesztési tanácsadó
projektmenedzser
térségfejlesztési szakember
piackutató
szociológus szakreferens

Kar leírása:

A turisztikai mérnök-menedzser szakterületen az országban magyar nyelven csak a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán folyik oktatás. A közélelmezési és agroturizmus szakon történő mérnök-közgazdász képzés elsődleges célja biológiai, mérnöki, élelmiszeripari és gazdaságtudományi területekre alapozott elmélyített tudásalap biztosítása.
Ennek köszönhetően a mérnök-menedzser képzettségű szakember a turisztikai és közélelmezési profilú kereskedelmi egységek szervezését és vezetését, agráregységek menedzsmentjét, agroturisztikai erőforrások értékesítését, turisztikai kínálat előállítását láthatja el, valamint vállalhat tanácsadási és pályázatmenedzsment feladatokat.

A képzés időtartama: 8 félév


Helyek száma: 30

Főbb tantárgyak:

közgazdaságtan, menedzsment, vállalati pénzügyek, marketing, mikrobiológia, élelmiszerbiztonság, humánerőforrás-menedzsment, üzleti terv, hotel menedzsment, gasztronómia, ökoturizmus, területrendezés, számítógépes grafika, turisztikai termékek fejlesztése


Bejutásra vonatkozó pontrendszer:

szóbeli szakasz: motivációs beszélgetés, kizáró jellegű
dossziévizsga: az érettségi vizsga átlaga – 100%
Pontegyenlőség esetén a választott szak szakterületéhez közel álló érettségi tantárgyak egyikéből elért legnagyobb jegy a döntő.


Elhelyezkedési lehetőségek:

turisztikai menedzser
agro- vagy ökoturisztikai egység vezetője
szálloda-, étteremvezető
gyártásfejlesztő mérnök
termékelemző mérnök
üzlet- és piacfejlesztési menedzser
beruházási menedzser
közbeszerző

Kar leírása:

A világ- és összehasonlító irodalom – angol nyelv és irodalom szakot azoknak ajánljuk, akiket általában érdekel az irodalom, és az angol nyelvtudásukat is tökéletesíteni szeretnék. A szak lehetőséget nyújt arra, hogy anyanyelvükön ismerkedjenek meg a világirodalommal, ugyanakkor elmélyülhessenek az angol nyelv és irodalom tanulmányozásában. Olyan diákokat várunk tehát erre a képzésre, akik szeretnek olvasni és ehhez kapcsolódó gondolataikat szakszerűen megosztani másokkal, és úgy érzik, hogy ezzel a kedvtelésükkel megélhetésként akarnak foglalkozni.

A képzés időtartama: 6 félév


Helyek száma: 30

Főbb tantárgyak:

világirodalom; angol irodalomtörténet; összehasonlító irodalom; összehasonlító gyakorlatok; antropológia; általános nyelvészet; angol, latin, román, (fakultatív) német nyelv; irodalom- és műfajelmélet; ikonológia; irodalom és társművészetek; mentalitástörténet; magyar művelődéstörténet; mitológia; szaknyelvek; retorikai gyakorlatok; filozófia; kreatív írás; informatika


Bejutásra vonatkozó pontrendszer:
 1. MAGYAR és ANGOL NYELVŰ pályaalkalmassági interjú - 50% (átmenő jegy: 5-ös) - a felvételiző bemutatkozik magyarul és angolul, és beszélgetést folytat a felvételiztetőkkel mindkét nyelven az olvasmányélményeiről, érdeklődési köreiről, az egyetemmel és a bölcsész szakkal szembeni elképzeléseiről és elvárásairól.
  1. Érettségi átlag – 50%

Elhelyezkedési lehetőségek:

Angol nyelv és irodalom szakos tanár
Könyvtáros
Fordító
Tolmács
Irodalmi titkár
Lapszerkesztő
Újságíró